Duett Lønn - Inntektsmelding omsorgspenger og utfylling (12.05.20)

Ettersom skoler og barnehager nå er åpnet igjen er det mange som ønsker å kreve refusjon fra NAV for utbetalte omsorgspenger.  

 

På grunn av koronasituasjonen kom det en regelendring fra 13. mars 2020 som gjelder for hele 2020.  Endringen innebærer at arbeidsgiver kan kreve refusjon fra NAV allerede fra den fjerde fraværsdagen.

 

Har du betalt ut omsorgspenger for 3 dager eller mer i 2020 før 13. mars, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020. Det er allerede betalt ut mer enn de 3 dagene du som arbeidsgiver skal dekke.  
 
I menyen for Lønn finner du et eget valg for ‘Send inntektsmelding NAV.’ 
Hent opp den aktuelle ansatte og velg type ytelse ‘Omsorgspenger.’ 
 
 
Ved første innsending på den ansatte kan det se slik ut i den øverste delen av skjemaet.  

 

35740_1


 

Oppgi beregnet månedslønn før skatt etter folketrygdloven § 8-28. Beregningsgrunnlaget skal som hovedregel fastsettes ut fra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til a-ordningen de siste tre kalendermånedene før den første fraværsdagen. 

 
Ved å velge ‘Ja’ i feltet for at det er utbetalt tre dager med omsorgspenger bekrefter du at du allerede har utbetalt omsorgspenger for tre dager eller mer.  
Ved å velge ‘Ja’ i feltet for at lønn er utbetalt og at refusjon kreves starter behandlingen hos NAV når inntektsmeldingen blir sendt inn.  
 
De nederste feltene i skjemaet ser slik ut:  

 

35740_2

 

Ved å klikke på +-tegnet vil tabellen du har bruk for åpne seg. Husk å lukke tabeller du ikke har benyttet før innsending. Står de åpne ved innsending og er tomme vil du få en feilmelding. Du lukker tabellene ved å klikke på - - tegnet. 

 

 

 

Du kan oppgi fravær i hele dager eller i dager med delvis fravær. Her er det hva bedriften har åpnet opp for i forbindelse med dette som er avgjørende.  
Det er kun dagene og eventuelt timene du krever refundert som skal legges inn i inntektsmeldingen.  
 
Når du åpner tabellene for ‘Perioder med fravær’ og ‘Dager med fravær’ ser det slik ut:  

 

35740_3

 

Ved å klikke på +-tegnet får du flere linjer.  
 

 


For mars ser det slik ut i mitt eksempel. Her har den ansatte vært hjemme med sykt barn fem dager i januar 2020, og det kreves refusjon fra 13. mars 2020.  

 

35740_4

Det er ikke gjort endringer i NAV sitt mottak for refusjonskrav for omsorgspenger så det kan bli mange linjer å registrere. NAV skriver på sine sider at det må påregnes noe ventetid også for behandling av refusjonskrav for omsorgspenger.  

 


 

 
<< Tilbake